Ytringsfrihetens kår for norske dokumentarister

Sp. ytringsfrihet foto unsplash  jakob owens

Ny suksess leder til nye farer
Ytringsfrihetens kår for norske dokumentarister

De siste årene har norsk dokumentarfilm opplevd en stadig økende grad av popularitet og anerkjennelse, og 2017 ser ut til å føye seg inn i rekken av suksessår. Prisdryss på festivaler i utlandet, gode besøkstall på kino, internasjonal distribusjon og omtale. Men realiteten for norske dokumentarister er mer enn festtaler og klapp på skulderen.

Økende grad av internasjonale co-produksjoner innebærer filmer med bred appell og stort nedslagsfelt. Det lages dermed flere filmer som stiller spørsmål ved maktstrukturer, politikk, miljø og korrupsjon i stor skala. Som en del av denne utviklingen ser vi at norske dokumentarister i økende grad møter forsøk på sensur og overvåking, både i Norge og internasjonalt.

Vi har invitert filmskapere som har gjort seg noen smertefulle, men verdifulle erfaringer den siste tiden. Hvor står vi i en virkelighet der nye plattformer etableres og de tradisjonelle redaksjonene bygger ned sitt arbeid? Er norske dokumentarister godt nok sikret, og hvordan forholder vi oss til en økende grad av overvåkning og press? Er norske dokumentarister forberedt på den nye virkeligheten?

Bakgrunn:
Flere aktører i dokumentarbransjen har vært gjennom utfordrende år der vi har sett eksempler på at norske filmskapere trues og presses, eller tilfeller hvor filmskapere overvåkes, materiale konfiskeres og kilder avsløres. Kortfilmfestivalen trakk i fjor sommer dokumentarfilmen The Magnitsky Act – Behind the scenes fra programmet, etter varsel om søksmål fra investor Bill Browder. Uavhengig av hva man måtte mene om Kortfilmfestivalens beslutning om å ta filmen ut av programmet er det åpenbart at ytringsfriheten ble satt under press på en ny måte i norsk sammenheng.

Behovet for erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og styrking av fellesskapet er viktig i en tid hvor ytringsfriheten er under press. I løpet av våren 2017 har Kortfilmfestivalen, ved prosjektleder Hanne Myren, intervjuet og kartlagt sentrale aktører i norsk dokumentarbransje. Myren har sett på hva som er utfordringene, bekymringene og erfaringene i bransjen, og hva slags kompetanse og kunnskap som trengs, både hos produsenter og dokumentarister og tilknyttet ulike visningsarenaer og plattformer. Funn fra kartleggingen presenteres i Grimstad og er utgangspunktet for samtalen.